Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / COVID-19 / PB Speech Gezaghebber E. Rijna persconferentie 25032020

PB Speech Gezaghebber E. Rijna persconferentie 25032020

Afbeelding 1 Afbeelding 2


Spich Gezaghèber
Bon nochi tur hende. E medidanan ku nos a tuma, nos tur tin ku kustumbrá kuné. Pa nos esaki ta nifiká un enkuentro ku prensa ku distansia sosial. Nos mester konfia awor riba téknika ‘online’. Mi lo hiba palabra na boso promé, despues Gezaghèber Suplente Curvin George lo tuma ofer.

Mi ke kuminsá ku e partisipashon ku ainda nos konosé 0 kaso di kontaminashon na Boneiru. A hasi 7 tèst, tur 7 tabata negativo. Na total tin 84 persona den karentena awor. Kontal ku mi ta kontentu ku ainda on tin kontaminashon, nos ta asumí sí ku e vírùs di corona lo yega Boneiru. Nos mester realisá ku e situashon por kambia di un dia pa otro, ounke ku nos ta hasi tur kos na nos alkanse pa posponé e momentu ei.

Mi ta kontentu ku mayoria persona ta tene nan mes na e medidanan restriktivo i ku por lo general ta keda trankil. Nos ta haña hopi señal di ‘fake news’. Mi ta spera ku esnan ku ta trese ‘fake news’ dilanti, ta realisá nan mes ku nan ta pone nan mes i otronan den peliger ku esaki. Ta hinka tempu innesesario den verifikashon den e ‘fake news’ aki. Tempu ku por a usa di manera konstruktivo tambe pa para e vírùs di corona na un manera efektivo. Tambe nos ta risibí señalnan ku no ta alkansá sierto gruponan adekuadamente. For di departamentu di komunikashon ta traha duru pa, banda di komuniká na kuater idioma, desaroyá mas medionan pa personanan ku nivel di alfabetisashon mas abou.

Tambe nos ta nota petishon pa mas komunikashon di sifra. Mi ke enfatisá na un i tur ku nos ta den un otro fase ku nos hermana islanan. Nan a konfrontá nan mes ku e vírùs di corona kaba i pa e motibu ei ta nesesario pa nan komuniká mas informashon na komunidat en partikular, fortalesé e medidanan tumá, pa evitá mas distribushon di e vírùs. Esei no ta kita ku nos tambe mester komuniká hopi. Pa esaki nos ta hasi nos máksimo esfuerso. Konsultá e kanalnan ofisial di Rijksdienst Caribisch Nederland i Entidat Públiko Boneiru. Ta distribuí informashon via di spòtnan na radio i ‘infographic’. Informashon aktual i preguntanan frekuente tokante e vírùs di corona i nan kontestanan ta optenibel den kuater idioma riba e wèpsait
https://www.rijksdienstcn.com/covid-19. Tambe bo por yama e callcenter na 0800-1351.
Gustosamente mi ke amplia riba tres informe ku nos a publiká. Na promé lugá e ayudo médiko ku nos ta haña for di Colombia i Hulanda. Mi ke enfatisá ku esaki ta komo preparashon pa un ‘worst-case-scenario’. No paso e ta nesesario awor, pero di forma preventivo. Sá ku nos lo informá bo direktamente si tin kasonan di tèst positivo, nos ta sinti nos obligá di hasi esaki. Na bienestar di e isla mi lo informá boso mesora tokante esaki.

Gezaghèber interino lo amplia aki ratu riba oumentu di kapasidat den kuido, esaki ta pone ku posiblemente por skohe un otro direkshon pa loke ta trata repatriashon di residentenan.

Den promé instante nos a enfoká riba 7 di aprel. EBT ta purba adelantá esaki.

Pasó te ainda no tin kontaminashon na Boneiru i tampoko no tin buelo ainda, pero esaki ta solamente despues di risibí konseho di RIVM. Mi ta spera di risibí esaki mas lihé posibel i trata esaki den EBT. E konseho di Salubridat Públiko tambe ta pisa den esei. Paso mester chèk hendenan ku regresá Boneiru i nan mester bai den karentena. I si tòg nan bira malu, mester kuida nan.

Finalmente mi ke informá boso tokante un ampliashon di e ordenansa di emergensia eksistente. For di mayan ta eksistí un prohibishon general di reunion i evento tantu den áreanan públiko komo privá. Esaki ta nifiká ku temporalmente tampoko no ta permití pa kamper, por ehèmpel na bich. A disidí esaki siguiendo konsehonan di RIVM, komo medida preventivo adishonal pa protehá kontra e vírùs di corona. Lo komuniká mas tokante esaki via di un komunikado di prensa.

Manera mi a bisa promé kaba, EBT ta reuní diariamente. Entretantu nos a elaborá un strategia pa e diferente fase nan, kual gezaghèber suplente lo splika den mas detaye. P’esei gustosamente mi ta pasa palabra pa Curvin George.


Nota pa redakshon: pa mas informashon tuma kontakto ku RCN-Communicatie, Lucia Beck (781 9050)
Statement Gezaghebber Edison Rijna persconferentie 25 maart 2020

De maatregelen die wij hebben genomen zijn voor ons allemaal wennen. Voor ons betekent dit een persmoment met social distance. Wij moeten nu vertrouwen op online techniek. Ik zal het als eerste het woord tot u richten, waarna waarnemend Gezaghebber Curvin George het over zal nemen.

Ik wil beginnen met de mededeling dat wij nog steeds nul besmettingen kennen op Bonaire. Er zijn 7 tests afgenomen, alle 7 negatief.  Op dit moment zijn er 84 personen in quarantaine.  Vooropgesteld dat ik blij ben dat er nog steeds geen besmetting is, gaan wij er wel vanuit dat het Coronavirus op Bonaire komt. Wij moeten ons realiseren dat de situatie van de ene op de andere dag kan veranderen, al stellen wij alles in het werk om dat moment uit te stellen.

Ik ben blij dat de meerderheid de beperkende maatregelen naleeft en dat men over het algemeen rustig blijft. Wij krijgen veel signalen over fake news. Ik hoop dat de groep mensen die fake news de wereld in helpen zich realiseren dat zij zichzelf en anderen daarmee in gevaar brengen. Onnodige uren worden gestopt in het verifiëren van het fake news. Uren die ook constructief ingezet hadden kunnen worden om het Coronavirus op een effectieve manier een halt toe te roepen. Daarnaast krijgen wij signalen dat bepaalde groeperingen niet goed worden bereikt. Vanuit communicatie wordt hard gewerkt om, naast het viertalig communiceren, ook meer middelen te ontwikkelen voor laaggeletterden.

Daarnaast zien we de vraag naar meer communicatie omtrent cijfers. Ik wil iedereen op het hart drukken dat wij ons in een andere fase bevinden dan onze zustereilanden. Zij zien zich al geconfronteerd met het Coronavirus en zijn daarom genoodzaakt meer informatie te verstrekken aan de bevolking met name het aanscherpen van de genomen maatregels, om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Niettemin neemt dat niet weg dat wij ook veel moeten communiceren. Daarvoor doen wij onze uiterste best. Raadpleeg de officiële kanalen van de Rijksdienst Caribisch Nederland en het Openbaar Lichaam. Informatie wordt verspreid aan de hand van radiospots, infographics. Actuele informatie en veel gestelde vragen en antwoorden over het Coronavirus vindt u op de website van rijksdienstcn.comin vier talen. Ook kunt u bellen naar het callcenter met nummer 0800-1351.
Ik wil graag  inzoomen op een drietal berichtgevingen. Ten eerste de medische hulp die wij krijgen uit Colombia en Nederland. Ik wil graag expliciet benadrukken dat deze ter voorbereiding is op een “worst case” scenario. Niet omdat het nu nodig is, maar preventief. Weet ook dat wij u informeren als er sprake is van een positieve test. In belang van het eiland zal ik u direct hierover informeren.

De waarnemend Gezaghebber zal u straks uitleg gaan geven over het vergroten van de zorg capaciteit, dat maakt het misschien mogelijk een andere richting te kiezen omtrent de repatriëring van ingezetenen. We hebben ons in eerste instantie gericht op 7 april, al zal het EBT trachten dit te vervroegen. Er zijn immers nog geen besmettingen op Bonaire en er zijn immers ook nog vluchten, maar dit alleen na ingewonnen advies van het RIVM. Ik hoop dit zo snel mogelijk te ontvangen en te bespreken in het EBT. Het advies van de Publieke Gezondheid weegt daarbij zwaar. Want mensen die terugkeren op Bonaire moeten gecheckt worden en in quarantaine. En als ze toch ziek worden verpleegd.

Ten slotte wil ik u hierbij informeren over een uitbreiding op de reeds bestaande noodverordening. Vanaf morgen geldt er een algeheel verbod op samenkomst en evenementen in zowel publieke als besloten sfeer. Dit betekent ook dat het tijdelijk niet toegestaan is om te kamperen, op bijvoorbeeld het strand. Dit is besloten naar aanleiding van advies van het RIVM, als aanvullende preventieve maatregel ter bescherming tegen het Coronavirus. Hierover zal meer gecommuniceerd worden.

Zoals ik u al eerder heb verteld komt het EBT dagelijks samen. Inmiddels hebben wij de strategie van de verschillende fases uitgewerkt, dit zal de waarnemend gezaghebber nader toegelicht worden. Ik geef dan ook graag het woord aan Curvin George.
Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u terecht bij RCN-Communicatie, Lucia Beck (781 9050)

Press Release


Statement Island Governor Edison Rijna

We all need to get used to the measures we have taken. For us, this means a press conference applying ‘social distancing’. We now have to rely on online technology. I will speak to you first, after which Acting Island Governor Curvin George will take over.

I would like to start by saying that we still have zero infections on Bonaire. There have been 7 tests, all 7 with negative result. There are currently 84 people in quarantine. Provided that I am glad there is still no infection, we assume the Coronavirus will arrive on Bonaire. We have to realize that the situation may change overnight, although we will do everything in our power to postpone that moment.

I am pleased that the majority adheres to the restrictive measures and that people generally remain calm. We receive a lot of signals about fake news. I hope that the group of people who help spread fake news realise that they are putting themselves and others at risk. Unnecessary hours are lost to verifying the fake news. Hours that could also have been used constructively to effectively stop the Coronavirus. In addition, we receive signals that certain groups are not being reached properly. In addition to communicating in four languages, we are working hard to develop more resources for low-literate people.

Furthermore, we see a demand for more communication about figures. I would like to assure everyone that we are in a different phase from our sister islands. They are already confronted with the Coronavirus and are therefore forced to provide more information to the population, in particular by tightening up the measures taken, in order to prevent a further spread of the virus.

Nevertheless, this does not change the fact that we also have to communicate a lot. We do our utmost to achieve this. Consult the official channels of the Rijksdienst Caribisch Nederland and the Public Entity. Information is spread by means of radio spots, infographics. Up-to-date information and frequently asked questions and answers about the Coronavirus can be found on the website rijksdienstcn.comin four languages. You can also contact the call center via number 0800-1351.

I would like elaborate on three messages. Firstly, the medical assistance we receive from Colombia and the Netherlands. I would like to explicitly emphasize that this is in preparation for a worst case scenario. Not because it is currently necessary, but preventively. Be aware, that we will inform you if there is a positive test. In the interest of the island, I will inform you immediately.

The acting Island Governor will explain to you later on how to increase the capacity of care, which may make it possible to choose a different direction with regard to the repatriation of residents. We have initially focused on April 7th, although the EBT will try to bring this forward. After all, there are no infections on Bonaire yet and there are still flights available, but only after obtaining advice from the RIVM. I hope to receive this information and discuss as soon as possible in the EBT (Island Policy Team). The advice of the Public Health plays an essential role. This because people returning to Bonaire have to be checked and quarantined. And nursed, if they would become ill.

Finally, I would like to inform you about an extension of the existing emergency ordinance. As of tomorrow there will be a total ban on gatherings and events in both public and private areas. This also means that it is temporarily not allowed to camp, for example on the beach. This has been decided in response to advice from the RIVM, as an additional preventive, protective measure against the Corona virus. On this matter, more will be communicated.


As I have told you before, the EBT meets daily. In the meantime we have worked out the strategy for the different phases, this will be explained in more detail by the Acting Island Governor. I would like to give the floor to Curvin George.
Note for the Editor: for more information you can contact RCN Communication, Lucia Beck (795-9050)


6Uitgelicht


Zoeken