Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Kiescollege / Oproep openbare vergadering Kiescollege op 27 mei 2019 om 08:30 uur

Oproep openbare vergadering Kiescollege op 27 mei 2019 om 08:30 uur

Geachte leden,

 

De Eerste Kamer vormt samen met de Tweede Kamer het Nederlandse parlement (in de Grondwet Staten-Generaal genoemd). De belangrijkste taak van de Eerste Kamer is de wetsvoorstellen beoordelen die de Tweede Kamer heeft goedgekeurd. De Eerste Kamer bestaat uit 75 leden. Zij worden niet rechtstreeks door de Nederlandse bevolking gekozen, maar door de leden van provinciale staten en de leden van kiescolleges in Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 

In alle openbare lichamen en provincies moet op maandag 27 mei 2019 gelijktijdig worden gestemd. De Kieswet schrijft voor dat de stemming aanvangt om 15.00 uur (Nederlandse tijd).  Dit betekent dat stemming door de leden van de kiescolleges in Caribisch Nederland plaatsvindt op maandag 27 mei 2019 om 9.00 uur. Van dit tijdstip mag niet worden afgeweken.

 

De procedure bij de stemming is als volgt. De voorzitter van het kiescollege (de gezaghebber) benoemt uit de kiescollegevergadering drie leden, die met hem als voorzitter het stembureau vormen. Ieder kiescollegelid ontvangt van de voorzitter van het stembureau het stembiljet. Een kiescollegelid brengt zijn of haar stem uit door een wit vakje, geplaatst vóór de naam van de kandidaat van zijn/haar keuze, rood te maken.  Wordt een andere kleur dan rood gebruikt, dan is het stembiljet ongeldig. De leden van het kiescollege die niet tot lid van het stembureau zijn benoemd brengen eerst hun stem uit gevolgd door de leden van het stembureau. Van burgerzaken wordt een stemhokje, stembus en rode potlood geleend die in de vergaderzaal zal worden geïnstalleerd. Het stemhokje mag in geen geval worden afgeschermd met een gordijn. Verder zullen de leden van het stembureau zodanig in de zaal moeten plaatsnemen dat ieder kiescollegelid zicht heeft op de activiteiten die zij verrichten.

 

De zitting waarin de stemming en de stemopneming (het tellen van de stemmen) plaatsvinden is openbaar. Belangstellenden mogen de orde van de vergadering echter niet verstoren. De voorzitter is belast met de handhaving van de orde.

 

Aan een kiescollegelid dat zich bij het invullen van zijn of haar stembiljet vergist, verstrekt de voorzitter van het stembureau op verzoek van het kiescollegelid eenmalig een nieuw stembiljet.  De teruggegeven stembiljetten worden door de voorzitter onmiddellijk onbruikbaar gemaakt, door het aanbrengen van het woord “onbruikbaar” op beide zijden.

 

Na het uitbrengen van alle stemmen wordt het stembusje bij de voorzitter gebracht.  De voorzitter in aanwezigheid van de leden van het stembureau tellen de nog dichtgevouwen stembiljetten. De voorzitter deelt vervolgens mee hoeveel stembiljetten er zijn ingeleverd. De stemming is nietig, indien dit aantal groter is dan het aantal in de vergadering aanwezige leden. Er dient een nieuwe stemming plaats te vinden.

 

De voorzitter opent hierna de stembiljetten één voor één.  Hij deelt ten aanzien van elk stembiljet mee op welke lijst en welke kandidaat de stem is uitgebracht. Indien sprake is van een blanco of ongeldige stem, dan maakt hij hiervan eveneens melding.  De voorzitter geeft vervolgens elk stembiljet door aan een van de leden van het stembureau. Nadat dit lid het stembiljet heeft nagezien, houden de beide andere leden aantekening van elke uitgebrachte stem.

 

Een stembiljet waarop geen keuze voor een kandidaat is ingevuld, telt als blanco stem. Een stembiljet is ongeldig als :

•           er geen keuze is gemaakt, maar wel op het stembiljet is geschreven of getekend;

•           er meer dan één vakje voor de naam van een kandidaat is ingekleurd;

•           er iets op het stembiljet is geschreven of getekend waardoor mogelijk de identiteit van de kiezer te

achterhalen is;

•           er een andere kleur dan rood is gebruikt;

•           er geen vakje is ingekleurd, maar de kandidaat op andere wijze is geselecteerd, buiten het vakje

voor diens naam (bijvoorbeeld door middel van een pijl of een omcirkeling);

•           een ander stembiljet is gebruikt dan het stembiljet dat is bestemd voor de aan de orde zijnde

verkiezing.

 

Het stembureau beslist over de geldigheid van de stembiljetten. In geval van twijfel over de geldigheid van een stembiljet wordt het stembiljet aan de vergadering getoond en beslist de vergadering over de geldigheid. Bij staken van stemmen beslist de voorzitter. Er is géén mogelijkheid tot herstel van een ongeldig verklaard stembiljet.

 

Meteen nadat de telling is verricht, meldt de voorzitter ten aanzien van elke lijst het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen, alsmede het gezamenlijke aantal uitgebrachte stemmen. Tevens meldt hij het aantal blanco en het aantal ongeldige stemmen.

 

De gebruikte, niet gebruikte en ongeldige stembiljetten worden hierna meteen in een envelop gedaan en verzegeld en maakt het stembureau het procesverbaal op. Voor het proces-verbaal is bij ministeriële regeling een model vastgesteld. Nadat het stembureau het proces-verbaal heeft ingevuld, wordt het door de voorzitter en alle leden van het stembureau getekend.  De voorzitter maakt van het proces-verbaal een gewaarmerkt afschrift. Direct nadat de leden het proces-verbaal hebben getekend, wordt het proces-verbaal per e mail naar de Kiesraad gestuurd. Na bevestiging van de verzending zal de voorzitter overgaan tot sluiten van de vergadering.

 

Na de vergadering zorgt de voorzitter ervoor dat alle verkiezingsbescheiden zo spoedig mogelijk verzegeld per post worden verzonden naar de Kiesraad.  Onverwijld nadat de Kiesraad de uitslag heeft bekendgemaakt en over de toelating van de gekozenen is beslist, vernietigt de gezaghebber het gewaarmerkt proces-verbaal voornoemd. Van de vernietiging wordt proces-verbaal opgemaakt.

 

Gezien het vorenstaande wordt u daarom en hierbij opgeroepen ter bijwoning van een openbare vergadering, te houden op maandag 27 mei 2019 om 08.30 uur in de vergaderzaal van de eilandraad in het Passangrahan. 

leden,

 

Hierbij wordt U opgeroepen ter bijwoning van een openbare vergadering, te houden op maandag 27 mei 2019 om van 08.30 uur in de vergaderzaal van de eilandraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
maandag 27 mei 2019
Aanvang:
08:30 uur
1.
08:30 - 08:45 uur

Opening/mededelingen

2.
08:45 - 08:45 uur

Instellen stembureau

3.
08:45 - 08:45 uur

Stemming/ het tellen van de stemmen/ bekendmaking aantal stemmen/ opstellen procesverbaal en verzending naar de Kiesraad

Stukken

4.
08:45 - 09:00 uur

Sluiting

Bij agendapunt 3 wordt het interim hoofd van Burgerzaken mevr. Irma de Graaf-Cicilia als adviseur uitgenodigd.

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van de raadsinformatiessyteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

Hoogachtend,

 

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter Kiescollege

 

 

cc: RV / afd. Com / dhr. J. Rosales / T&H/FZ/ J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken