Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Organisatie / Bestuurscollege

Bestuurscollege

Het door de gezaghebber en de eilandgedeputeerden te zamen gevormde college bedoeld in afdeling III, artikel 36 lid 1, WOLBES

Samenstelling en taakstelling per 18 januari 2021: 

 

Gezag Rijna Website 

Gezaghebber de heer Edison E. Rijna
- Openbare orde en veiligheid;
- Rampenbestrijding;
- Verkiezingen;

- Directie Toezicht en Handhaving: Handhaving Ruimte en Ontwikkeling, Handhaving Samenleving en Zorg, Handhavingsprojecten en Taskforces, Haven en Loodswezen en Bureau Rijbewijzen. 

 

De waarnemend gezaghebber de heer Reynolds Oleana vervangt de gezaghebber.

 

De gezaghebber vormt samen met de eilandgedeputeerden het dagelijks bestuur van het college. 

De gezaghebber is naast voorzitter van het college ook voorzitter van de eilandsraad. Hij maakt zelf geen deel uit van de eilandsraad.

De gezaghebber kan tijdens de vergaderingen van de eilandsraad aan de beraadslagingen deelnemen.

Als voorzitter draagt hij zorg voor de orde tijdens de vergadering.

 

A

Nina den Heyer

 

Eilandgedeputeerde mevrouw Nina S. den Heyer 

Portefeuille Samenleving en zorg, bestaande uit: 

Publieke Gezondheidszorg;

- Onderwijs;

- Cultuur;

- Sociale Zaken en Welzijn, w.o. Jeugd en Gezin;

- Arbeidsaangelegenheden;

- Burgerlijke Stand en Bevolking;

- Volkshuisvesting;

 

 

B

Pablo Kroon

 

Eilandgedeputeerde de heer Pablo J. Kroon

Portefeuille Ruimte en Ontwikkeling en Sport aangelegenheden, bestaande uit:

- Ruimtelijke ontwikkeling en beheer;

- Grondzaken; 

- Fundashon Cas Boneriano (FCB); 

- Verkeer en Vervoer;

- Landbouw, Veeteelt en Visserij;

- Milieu en Natuurbeheer;

- Sport aangelegenheden;

 

C

Hennyson Thielman 

 

Eilandgedeputterde de heer Hennyson Thielman 

Portefeuille Economische Ontwikkeling en Bedrijfsvoering en Ondersteuning, bestaande uit:

- Economische ontwikkeling, w.o. toerisme;

- Juridische en Algemen zaken; 

- Financien;

- Personeel en Organisatie, w.o. reorganisatie OLB;

- lCT; 

- Interne en externe Communicatie; 

- Post en Archief;

- Facilitaire Dienstverlening;

- Overheidsvennootschappen; 

- Fundashon Wega di number Bonaire (FWNB);

- Telecommunicatie.

 

De eilandgedeputeerden zullen elkaar bij afwezigheid als volgt vervangen:

- gedeputeerde Den Heyer zal worden vervangen door gedeputeerde Kroon;

- gedeputeerde Kroon zal worden vervangen door gedeputeerde Thielman;

- gedeputeerde Thielman zal worden vervangen door gedeputeerde Den Heyer.


Uitgelicht


Zoeken